Từ vựng chủ đề hình học

1. square /skwer/– hình vuông

a. side /saɪd/– cạnh

2. rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡl̩/– hình chữ nhật

a. length /leŋθ/– chiều dài

b. width /wɪdθ/– chiều rộng

c. diagonal /daɪˈæɡ.ən.əl/– đường chéo

3. right triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡl̩/– tam giác vuông

a. apex /ˈeɪ.peks/– đỉnh

b. right angle /ˈæŋ.ɡl̩/– góc vuông/góc 90 độ

c. base /beɪs/– đáy

d. hypotenuse /haɪˈpɒt.ən.juːz/– cạnh huyền

4. isosceles triangle /aɪˌsɒs.əl.iːzˈtraɪ.æŋ.ɡl̩/ – tam giác cân

a. acute angle /əˈkjuːt/– góc nhọn

b. obtuse angle /əbˈtjuːs/– góc tù

5. circle /ˈsɜː.kl̩/– hình tròn

a. center /ˈsen.tər/– tâm vòng tròn

b. radius /ˈreɪ.di.əs/– bán kính

c. diameter /daɪˈæm.ɪ.tər/– đường kính

d. circumference /səˈkʌm.fər.əns/– đường tròn

6. ellipse/oval -/ɪˈlɪps//ˈəʊ.vəl/– hình e-líp/hình bầu dục

7. cube /kjuːb/– hình lập phương

8. cylinder /ˈsɪl.ɪn.dər/– hình trụ

9. sphere /sfɪər/– hình cầu

10. cone /kəʊn/– hình nón

11. pyramid /ˈpɪr.ə.mɪd/– hình chóp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s