Trạng từ tiếng anh chỉ tần suất

Mức độ 1:
– always /ˈɔːl.weɪz/ : luôn luôn, mọi lúc

Mức độ 2:

– constantly /ˈkɒnt.stənt.li/ : không ngừng. liên tục
– habitually /həˈbɪtʃ.u.əl/ : như 1 thói quen
– chiefly /ˈtʃiː.fli/ : chủ yếu
– predominantly /prɪˈdɒm.ɪ.nənt.li/ : liên tục, chiếm ưu thế
– typically /ˈtɪp.ɪ.kli/ : thông thường, điển hình
– continuously /kənˈtɪn.ju.əs/ : liên tục

Mức độ 3:

– usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ : thường xuyên
– normally /ˈnɔː.mə.li/ : thông thường, thường xuyên
– mostly /ˈməʊst.li/ : chủ yếu
– generally /ˈdʒen. ə r.əl.i/ : thông thường
– commonly /ˈkɒm.ən.li/ : thường xuyên
– largely /ˈlɑːdʒ.li/ : chủ yếu
– regularly /ˈreg.jʊ.lər/ : thông thường, thường xuyên

Mức độ 4:

– often /ˈɒf.tən/ : thường, hay
– frequently /ˈfriː.kwənt.li/ : thường xuyên
– repeatedly /rɪˈpiː.tɪd.li/ : nhiều lần, lặp lại

Mức độ 5:

– sometimes /ˈsʌm.taɪmz/ : thỉnh thoảng
– occasionally /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/ : đôi lúc
– sporadically /spəˈræd.ɪ.kli/ : thỉnh thoảng
– intermittently /ˌɪn.təˈmɪt.ənt.li/ : thỉnh thoảng, có ngắt quãng

Mức độ 6:

– rarely /ˈreə.li/ : hiếm khi
– infrequently /ɪnˈfriː.kwənt/ : không thường xuyên
– seldom /ˈsel.dəm/ : gần như không bao giờ

Mức độ 7:

– never /ˈnev.ər/ : không bao giờ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s